Asperges: de minst belaste groentensoort

In Duitsland zijn asperges n van de populairste seizoensgroenten, ze worden dan ook vaak gecontroleerd door de toezichthoudende autoriteiten in de verschillende deelstaten. De resultaten zijn daarbij goed, deelde het 'Bundesamt fr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit' (BVL) mee. Asperges horen tot de minst belaste groentensoorten.

In 2016 werd in slechts vier van de 502 onderzochte aspergemonsters resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetoond die boven de wettelijk voorgeschreven grenswaarde lagen (0,8 %). In 2015 werden zelfs in geen een van de 350 onderzochte monsters te hoge gehaltes gevonden. Asperges horen steeds tot de levensmiddelen waarvan in een groot deel van de monsters geen resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt gevonden. Zo schommelde het aandeel aan monsters zonder kwantificeerbare resten in de jaren 2010 tot 2016 tussen 83% en 87,5%.

Bovendien toonde men uiterst zelden resten van meerdere verschillende middelen op de asperges aan. Gemiddeld slechts 3% van de monsters vertoonde resten van meerdere gewasbeschermingsmiddelen. Ter vergelijking: bij het gemiddelde van alle producten ligt dit aandeel op circa 30%. Het maximale aantal aantoonbare werkzame stoffen per monster hoorde eveneens tot de laagste van alle onderzochte producten. Waar in verschillende andere groenten- en fruitsoorten deels tien en meer werkzame stoffen in n enkel monster werden aangetroffen, waren er in de periode van 2010 tot 2016 in aspergemonsters maximaal vijf werkzame stoffen aantoonbaar.Nauwelijks perchloraatbelasting door bemestingsmiddelen
Net als in de voorgaande jaren werden asperges ook in 2016 op perchloraat onderzocht. De metingen van in totaal 294 aspergemonsters vertoonden slechts bij twee monsters een kwantitatief bepaald perchloraatgehalte, welke duidelijk onder de geldende Europese grenswaarden lagen. De resultaten laten zien dat door het opvolgen van beproefde minimaliseringsmaatregelen (zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een zeer laag perchloraatgehalte) een belasting met perchloraat verregaand geminimaliseerd c.q. helemaal vermeden kan worden. Dit beschermd bijzonder kwetsbare consumentengroepen. De opname van perchloraat kan namelijk leiden tot een remming van de jodiumopname in de schildklier.

Loodgehaltes zijn duidelijk omlaag gegaan
Ook het voorkomen van voor de gezondheid ongewenste chemische elementen in asperges werd regelmatig onderzocht in het kader van monitoring. De resultaten van monitoringjaar 2010 laten zien dat asperges slechts zeer gering belast waren met de elementen lood, cadmium, kwik, nikkel, arseen en aluminium. In geen van de 207 gemeten monsters werd de wettelijk vastgestelde grenswaarde voor asperges overschreden. Bovendien zijn in het geval van lood de gehaltes vergeleken bij vroegere onderzoeken duidelijk gedaald. In monitoringjaar 1998 was er nog sprake van een gemiddeld loodgehalte van 0,026 mg/kg, terwijl dit in 2010 nog maar 0,009 mg/kg bedroeg.